Obchodní podmímky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. Informace o kupujícím a prodávajícím

Kupujícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí zákazník – fyzická nebo právnická osoba.

Prodávajícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí Zuzana Brejchová se sídlem V Předpolí 1472/27, Praha 10, PSČ 100 00, IČ: 63064936. Dále jako Prodávající nebo Trenér Trenérka nebo Lektor Lektorka nebo Kouč Koučka nebo Tanečník  Tanečnice nebo Produkční nebo Organizátor Organizátorka nebo Fotograf Fotografka pořizující i videozáznam.

 

Míněná fyzická osoba je výhradním distributorem nebo dodává služby, produkty a zboží dostupné na webu www.pritazlivesva.cz nebo ze stránek, které se na tento web přesměrují (dále z Webová stránka)

Služby, produkty a zbožím je míněno:

Elektronické produkty a služby jako jsou například: e-booky,  natočené lekce, kurzy, workshopy, semináře, (dále jako Elektronické produkty a služby),

Online služby naživo jako například lekce, kurzy, workshopy, semináře (dále jako Služba naživo online)

Služby na živo pořádaných Prodávajícím, jako například vzdělávací, taneční, sportovní lekce, kurzy, semináře a pobyty, individuální a skupinové tréninky (dále Živá akce)

Na objednávku realizovaných akcí objednaných Kupujícím, jako jsou například: taneční vystoupení a show, soukromé a firemní akce (dále jako Na objednávku realizované služby)

Zboží, jako například nové nebo bazarové oblečení, šperky, doplňky, rekvizity (dále jen Zboží)

 2. Informace o Elektronických produktech a službách, Službách naživo online, Živých akcích, Na živo pořádaných akcích, Na objednávku realizovaných službách a Zboží

jsou k dispozici v českém jazyce na webových stránkách uvedených v bodě 1. Nebo jsou předávány i jinak, např. písemně nebo ústní dohodou.

3. Rezervační systém pro Elektronické produkty a služby, Služby naživo online, Živé akce, Na živo pořádané akce, Na objednávku realizovaných službách:

 

3.1 Podmínky a pravidla rezervačního systému
 

Cílem našeho on-line rezervačního systému je zjednodušit rezervace lekcí všem, kteří chtějí využívat naše služby. 

Díky rezervačnímu systému si může klient nabízené aktivity sám rezervovat nebo rušit. Účast na vybraných lekcích je možná i bez rezervace, ale provozovatel neručí za zajištění místa.

Rezervační systém funguje také jako kreditní, což znamená, že každý klient, který bude chtít využívat zvýhodněných cen nabízených aktivit si musí v předstihu rezervace zajistit jeho dostatečnou výši. Bez dostatečného kreditu sleva nebude poskytnuta. O veškerém dění na založeném účtu klienta bude klient vždy obratem informován na registrovaný email. O některých službách může být informován formou SMS na registrovaný mobilní telefon.

3.2 Podmínky registrace

Před provedením registrace je klient povinen seznámit se s obchodními podmínkami rezervačního systému zveřejněného na webových stránkách a zaregistrováním se do systému s těmito podmínkami souhlasí.

Registraci může provést každý, kdo chce využívat služby z Webové stránky.

Provozovatel spravuje registrace v souladu s ochranou osobních údajů.

 

3.3 Postup rezervace a registrace

Základní rezervaci i registraci provede klient na stránkách rezervačního systému. Přihlásit se nebo zaregistrovat se může buď na domovské stránce, nebo u konkrétní zvolené lekce, jejíž detail otevře kliknutím na políčko s časem.

Zaregistrovaní klienti si lekci rezervují po přihlášení do rezervačního systému.

Po provedené registraci a rezervaci bude klientovi na uvedenou emailovou adresu zaslán potvrzovací email.

 

3.4 Podmínky rezervace

Rezervaci může provést pouze registrovaný. Na jednu registraci lze rezervovat jedno nebo dvě místa. Rezervaci je možné provést nejpozději 15 minut před zahájením aktivity.

V případě rezervace druhé osoby na své jméno, klient bere odpovědnost za dodržení zdravotních upozornění i pro tuto druhou osobu.

Klienti s předplaceným vstupem mají přednost, ale musí si své místo zarezervovat nejpozději 24 hodin před konáním lekce.

V případě, že si klient nezarezervuje své místo na konkrétní lekci předem a včas, provozovatel neručí za zajištění místa.

3.5 Podmínky zrušení rezervace

Rezervaci může klient zrušit nejpozději 48 hodin před konáním lekce, služby nebo akce.

V opravdu výjimečných případech (zdravotní důvody apod.) je možné o zrušení požádat formou SMS nebo emailem zaslaný Organizátorovi. V tomto případě však provozovatel neručí za včasné vyřízení mimořádné žádosti klienta.

Po úspěšném zrušení rezervace je klientovi odeslána zpráva sms nebo na messenger nebo na emailovou adresu s informacemi o provedeném zrušení rezervace a při včasném zrušení rezervace se odečtený kredit automaticky vrací zpět na systémový účet klienta.

 

3.6 Podmínky pro penalizaci

K penalizaci (k nevrácení kreditu) dojde ve chvíli, kdy svou rezervaci klient zruší po časovém limitu, tzn. méně než 48 hodin před konáním aktivity.

 

3.7 Platební podmínky dle aktuálního ceníku na webu.

 

4. Zdravotní upozornění

4.1 Obecná zdravotní upozornění

Veškeré cvičební styly, návody, rady a doporučení jsou určeny zdravým lidem. Vedení cvičební lekce je založeno na osobních zkušenostech lektora. Provozovatel není jakkoli odpovědný za případné škody způsobené používáním uvedených cvičebních doporučení, návodů a rad. Každý, kdo se účastní cvičební lekce, odpovídá za svůj zdravotní stav a do lekcí vstupuje po důkladném uvážení a na vlastní riziko a odpovědnost.

Klient bezodkladně nahlásí Lektorovi před nebo v průběhu lekce jakoukoli závažnou změnu svého zdravotního stavu!

Buďte, prosím, ohleduplní a přísně dodržujte toto aktuální nařízení. Děkuji.

 

4.2 Zdravotní upozornění týkající se opakování mimořádné situace

Vzhledem k aktuálním celosvětové zpřísněným hygienickým nařízením v souvislosti se šířením epidemie COVID -19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 je zakázán vstup klientům s příznaky nachlazení nebo chřipky. Provozovatel si vyhrazuje právo takového klienta nepustit do místnosti s ohledem na bezpečí své i všech ostatních klientů.

4.3 Zdravotní upozornění týkající se v případě rezervace druhé osoby na své jméno

V případě rezervace druhé osoby na své jméno, Kupující bere odpovědnost za dodržení zdravotních upozornění i pro tuto druhou osobu

Kupující bere odpovědnost za dodržení zdravotních upozornění i pro tuto druhou osobu.

4.4 Těhotenství

Těhotné ženy musí na svůj stav upozornit lektora a konzultovat vhodnost cvičení se svým ošetřujícím lékařem.

5. Reklamační řád, záruka a odstoupení od smlouvy

V případě, že lekce neprobíhala dle popisu uvedeného u konkrétní lekce nebo dle obchodních podmínek, je klient oprávněn vady lekce bezodkladně písemně reklamovat. Pokud provozovatel reklamaci klienta uzná za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je provozovatel oprávněn zajistit zejména poskytnutím slevy z ceny za poskytnutí lekce či vrácením ceny za poskytnutí lekce či bezplatným umožněním účasti na jiné lekci.

6. Informace o ochraně osobních údajů

Klient tímto souhlasí s tím, že Provozovatel bude v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, uchovávat a zpracovávat osobní údaje o jeho osobě v rozsahu: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního spojení (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány společností Provozovatele pro účel plnění smluvních závazků, zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o jejich dobrovolné poskytnutí. Klient prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Provozovateli může odvolat písemným oznámením doručeným na výše uvedenou adresu Provozovatele. Projeví-li Klient zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci poskytnout. Klient má dále právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Klient souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení Provozovatelem na poskytnutou elektronickou adresu.

..................................................................................................................................................

7. Individuálního služba

Individuální služby a lekce, budou probíhat formou online spojení, nebo na osobních schůzkách. Místo, způsob a termíny s konkrétními časy si domluví kupující s prodávajícím bezodkladně co nejdříve po nakoupení služby.

Oznámení o změně termínu a času sezení musí být učiněno alespoň 48 hodin předem, smluvní strany se dohodnou na novém termínu sezení. Pokud klient neoznámí, že si přeje sezení zrušit, alespoň 48 hodin předem, má se zato, že sezení řádně proběhlo a bude uplatněn nárok na odměnu v plné výši. 

Délka individuální služby je dle zakoupené služby, kde je délka uvedena. Nebo dle dohody mezi oběma stranami. Na službu je klient povinen být včas, ať už se jedná o službu osobně, nebo online. Pokud klient nebude na službě včas, nebo se nedostaví vůbec, může lektor rozhodnout, že nárok na toto sezení zaniká bez náhrady, a klient je povinen uhradit odměnu v plné výši.

Délka balíčku individuálních služeb je časový úsek vyhrazený k uskutečnění série nakoupeného počtu služeb a je omezena počtem objednaných služeb x 7 dní. Předpokládá se uskutečnění jedné služby týdně, není-li oboustranná dohoda jiná ať už četnější nebo naopak v delším časovém rozmezí.

Lektorka se zavazuje uskutečnit službu v dohodnutém místě a čase. Během období bude lektorka poskytovat své služby dle této dohody s využitím svých znalostí a naplňovat smysl a účel této dohody.

Služba může být osobně, emocionálně a fyzicky náročná. Klient je povinen projevit maximální úsilí a naplánovat všechna termíny v takovém čase, aby byl na vrcholu fyzických, psychických a emocionálních sil a měl nejvhodnější podmínky pro zvládnutí služby.

Lektor v žádném případě neodpovídá za škodu, či jinou majetkovou či nemajetkovou újmu, která klientovi může vzniknout v důsledku psychického, fyzického nebo emocionálního stresu nebo nepohody (nebo v případě jiné takové podmínky) způsobené přímo nebo nepřímo působením služby.

Klient bere na vědomí, že služba může být fyzicky a psychicky náročné, a klient prohlašuje, že službu podstupuje na vlastní riziko a nebezpečí. Pokud by třetí osoba proti lektorovi vznesla jakýkoliv nárok na náhradu škody vzniklé v souvislosti s touto službou, je klient povinen uhradit lektorce veškeré náklady, které mu s takovým nárokem vzniknou a to včetně případné náhrady škody.

Lektor neposkytuje žádné záruky, že metody služby a služba budou fungovat v rámci této služby. Výsledky služby jsou velmi individuální a záleží na mnoha okolnostech, které není možné předem předvídat. Lektor v žádném případě neposkytuje žádné záruky za výsledek, ani za výsledky služeb neodpovídá.

V rámci této služby klient poskytne lektorovi (organizátorovi) osobní údaje a další důvěrné údaje a materiály, které se klienta týkají. Lektor je povinnen učinit příslušná opatření, která lze rozumně požadovat k ochraně těchto údajů a materiálů a bez souhlasu klienta je nesmí zpřístupnit žádné třetí osobě.

8. Ochrana autorských práv

Elektronické produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu Kupujícího. Produkty a služby, které Prodávající prostřednictvím webových stránek prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Jejich další šíření jako celku či jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Kupující odpovídá Prodávajícímu jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.

Klient není v žádném případě oprávněn použít nebo reprodukovat postupy, techniky, prezentace, metodologie, precedenty, materiály či know-how, které budou použity ve službě činnostech (dále též společně „materiály"). Klient nesmí použít nebo reprodukovat či zveřejňovat nebo jinak zpřístupnit třetím osobám materiály ani jejich části žádným způsobem, v žádné formě nebo tvaru. V případě porušení tohoto ustanovení, odpovídá klient prodávajícímu za škodu, která tím vznikne v plném rozsahu.

Klient je oprávněn šířit materiály a jejich části, které jsou veřejně dostupné. Například přesdílením veřejného obsahu na Facebooku nebo Youtube kanálu, propagační materiály organizátora.

9. Objednávka a nákup

Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webových stránkách www.pritazlivesva.cz . Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, jakož i se zpracováním osobních údajů.

Platební podmínky dle aktuálního ceníku na webu.

Provozovatel při osobním styku nepřijímá platební karty ani šeky či stravenky.

 

9.1. Zrušení objednávky

Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je standardně stanoven na 14 kalendářních dnů od objednání.

 

10. Platby

Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ThePay s.r.o., která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu společnosti ThePay s.r.o.

 

11. Garance vrácení peněz

Při objednání akce, produktu nebo služby má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v rámci časového limitu uvedeného na prodejní stránce daného produktu, služby, akce (minimálně ovšem 14 dnů, pokud nejsou uvedeny jiné storno podmínky přímo v anotaci produktu, služby, akce).

Odstoupení je možno provést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu zuzana@pritazlivesva.cz s prohlášením, že od smlouvy Kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online produktu.

Částka bude vrácena do třiceti dnů od odeslání dobropisu Kupujícímu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

Po odstoupení od smlouvy je Kupujícímu ukončen přístup do online sekce s dosud zveřejněnými materiály placeného online produktu.

Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud nezveřejněné lekce a bonusy související s programem, ani na osobní službu, Službu, či sportovní a taneční tréninky a akce.

 

11.  Ukončení služby či dohody

Obě strany jsou oprávněny tuto dohodu ukončit písemnou výpovědí bez udání důvodu. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení druhé smluvní straně. Náhradní doručení je přípustné, za den doručení se považuje desátý den poté, co byla zásilka uložena na poště. Dohodu lze rovněž ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, která musí být učiněna v písemné formě.

Pokud dojde k předčasnému ukončení dohody, uhradí klient odměnu pouze Službu, která již proběhla do dne ukončení dohody, přičemž cena za Službu se přepočítá dle platného ceníku podle platné cenové kategorie celkového počtu Služby. Příklad: Pokud je 1 osobní služba nebo například hodina účtovaná 4.000,- Kč a balíček tří je stanoven na 9.000,- Kč, pak při využití pouze jedné služby nebo hodiny, bude Klientovi vrácena částka (9.000 – 4.000,- tedy 5.000,- Kč)

Při ukončení dohody není Prodávající dále odpovědný za koučování a sezení. Zbylá částka bude vrácena do třiceti dnů od odeslání dobropisu Kupujícímu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

 

12. Reklamace nebo námitky

může kupující kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu zuzana@pritazlivesva.cz. Pro podání reklamace či námitky není dán žádný zvláštní formulář. Z vyjádření Kupujícího však musí vždy vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Kupující bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.

 12.1 nedoručení produktu / nezpřístupnění služby

V případě že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu a produkt či služba nebyly zpřístupněny, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující kontaktuje Prodávajícího na adrese zuzana@pritazlivesva.cz.

 

13. Doručení / zpřístupnění / dodání - produktu, služby, programu, zboží

Elektronická Služba je zpřístupněny online po úspěšném dokončení nákupu. A to k datu, od kdy se Elektronická Služba koná a za podmínek popsaných u Elektronické Služby.

 

Jedná-li se o Osobní službu poskytovanou online, např. individuálních osobních i online lekcí, sezení, nebo sportovních individuálních či skupinových tréninků je dostupná po oboustranně dohodnutém termínu a uhrazení celé platby nebo zálohy za konkrétní službu.

 

Zboží je zasíláno po uhrazení celé částky včetně poštovného.

 

Platnost a přístupy k zakoupeným elektronickým produktům službám a také k Službám naživo a naživo online bez konkrétního termínu, jako jsou například Individuální lekce, u nichž je nutné dohodnout termín nebo více termínů dopředu, jsou maximálně 6 měsíců od data uhrazení služby, není-li uvedeno jinak. Po uplynutí tohoto termínu jsou elektronické produkty a služby a také Služby naživo považovány za dodané a není možno po Dodavateli chtít peníze zpět.

Platnost zakoupené Na živo pořádané akce Dodavatelem nebo na objednávku realizované akce je k datu, kdy se konkrétní akce koná nebo na kdy je domluvena a řídí se Aktuálním zněním a Storno podmínkami akcí, není-li uvedeno jinak.

Na živo pořádané akce nebo na objednávku realizované akce na živo, která je objednána Kupujícím, dále jen Služba naživo, jsou dodány osobně nebo Prodávajícím určenou osobou a jsou dostupné po oboustranně dohodnutém termínu a uhrazení celé platby.

Je-li umožněno Dodavatelem uhradit zálohu za konkrétní Službu naživo, bude vystavena zálohová faktura a doplatek bude Dodavatelem vyfakturován a Kupující je povinen částku doplatit dle termínu splatnosti.

Pokud je Dodavatelem stanovena podmínka doplatku před dodáním Služby naživo a Kupující částku neuhradí, přičemž částka je považována za uhrazenou, až když je doručena na účet určený Dodavatelem, a to nejpozději 2 dny před dodáním služby naživo, může Dodavatel od služby naživo odstoupit a uplatnit Storno podmínky, nejsou-li storno podmínky uvedeny jinak.

Termín splatnosti může být dohodnut až po dodání služby a splatnost může být v rámci téhož dne nebo po dohodě s Dodavatelem i déle a Kupující souhlasí, že po datu splatnosti bude účtováno 0,1%  z celkové částky nad 10.000,- Kč , 0,5% při částce v rozmezí 5.000,- - 9.999,-Kč a 1% za částku nižší nebo rovné 4.999,- a to v každém z případů za každý den prodlení.

 

Konkrétní termíny služeb a na živo pořádaných nebo na objednávku realizovaných akcí, si neodkladně domluví Kupující s Prodávajícím po společné domluvě v nejbližších možných termínech.

DPH ani jiné daně Prodávající Kupujícímu neúčtuje.

 

14. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje o Kupujícím získané v rámci objednávky a dodávky produktů a služeb jsou uloženy v zabezpečené databázi a Prodávající je neposkytne třetím stranám. Kupující může kdykoli požádat Prodávajícího, aby byly osobní a/nebo firemní údaje Kupujícího z databáze Prodávajícího vymazány. Prodávající mu neprodleně vyhoví. Více na stránce Ochrana osobních údajů

15. Právní příslušnost

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky.

 

Tyto obchodní podmínky platí od 16.01.2023.